školní poradenské pracoviště

Mgr. Zuzana Dovínová – výchovný poradce
Ing. Daniela Fořtová – metodik prevence

Program poradenských služeb školy

 1. Kontaktní údaje na všechny pracovníky.
 2. Činnosti jednotlivých pracovníků.
 3. Preventivní program školy

Standardní činnosti výchovného poradce

 1. Poradenské činnosti
  • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP)
  • spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenční činnosti pro žáky se SVP
  • koordinace vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP), jejich vyhodnocování a revize
 2. Metodické a informační činnosti
  • metodická pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů 
  •  poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  •  administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Kontakt: dovinova@oa-pisek.cz
Konzultační hodiny: dle dohody

Standardní činnosti metodika prevence

 1. Metodické, informační a koordinační činnosti
  • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy a všech preventivních aktivit
  • metodické vedení činnosti pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
  • koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování
  • koordinace spolupráce školy s policií ČR
  • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 2. Poradenské činnosti
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování (záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů); poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Kontakt: fortova@oa-pisek.cz
Konzultační hodiny: dle dohody