logo oa    Přijímací řízení – informace


Školní rok 2024/2025, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
Počet přijímaných žáků: 54
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 20. února 2024, pokud nebude MŠMT stanoveno jinak
Způsob podání přihlášek: Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému
Papírovou přihláškou s přílohami
Termíny zkoušek: 1. termín 12. dubna 2024, JPZ +jazykový test
2. termín 15. dubna 2024, JPZ + jazykový test
3. termín 16. dubna 2024, pouze jazykový test. - Platí pro uchazeče, kteří byli přiřazeni pro konání JPZ v 1. a 2. termínu na jinou školu. Za těchto okolností potřebují vykonat na naší škole ještě školní přijímací zkoušku, která je součástí přijímacího řízení.
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas jazykového testu bude upřesněn na pozvánce.
Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče.
Možnost nahlédnutí do testu: 10., 13., 14. května 2024 od 7.30 do 16,00 od 7.30 do 16.00 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení: 15. května 2024
budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice)
Nepřijatí žáci:
Odvolání z kapacitních důvodů se nepodává, pouze v případě podezření, že došlo k pochybení v rámci administrace správního řízení. Odvolání z výše zmíněného důvodu je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. Uchazeč má právo odmítnout místo na škole, na kterou byl přijat ke studiu. Bere tím na vědomí, že ztrácí celé 1. kolo a bude se hlásit na volná místa vyhlášená ve 2. kole nebo dalších kolech. O této skutečnosti informuje školu, na kterou byl přijat, bezodkladně. Zápisový lístek se v souladu se změnami organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 nepodává.

V Písku dne 8. 1. 2024, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitelVelmi doporučujeme využít elektronický systém, případně evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. Toto výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.