Přijímací řízení do 4. ročníku OA pro školní rok 2020/21

1. kolo

(podmínky, kritéria přijetí, termíny)

Ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200, stanovil podle ustanovení § 60 zákona a § 63 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle ustanovení vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, následná jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Celkový počet přijatých uchazečů: 3

Kritéria přijetí:

 • Přijímací zkouška se koná.
 • Přijímací zkouška se skládá z testu účetnictví a z testu ekonomických znalostí.
 • Rozsah látky:  učivo 1., 2., a 3.ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie, eventuálně příbuzného oboru. V případě jiného oboru doporučujeme konzultovat podmínky pro přijetí s vedením školy ( Ing. Hana Karolyiová, email: karolyiova@oa-pisek.cz)
 • Přijati budou ti uchazeči, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů.

Hodnotící škála:

 • Účetnictví – maximální počet bodů: 45
 • Test ekonomických znalostí – maximální počet bodů: 45
 • Bonifikace
  • Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády bude přiděleno až 10 bodů. (za nejlepší umístění)
  • Za Cambridgské zkoušky YLE (B1) nebo ÖSD (B1) bude přiděleno 10 bodů.

Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.

Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu řediteli OA nejpozději do 8. 7. 2020. Přihláška obsahuje úředně ověřené údaje o prospěchu žáka, nebo předloží originály k okopírovaní.

V Písku dne 29. 6. 2020

Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.

ředitel