Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2020/2021, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2021
Termíny zkoušek: Zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2021 vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas zkoušek bude upřesněn na pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč nejpozději 5 dnů před zahájením zkoušky.

Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jazykový test. anglický nebo německý jazyk dle volby uchazeče
  maximálně 60 % bodů hodnocení
 • Prospěch na ZŠ
  maximálně 30 % bodů hodnocení
  (hodnotí se prospěch za 1. pololetí 8. ročníku až 1. pololetí 9. ročníku)
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud v 1. pololetí 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených a maxima bodového zisku v jazykovém testu násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • lineární přepočet průměrného prospěchu za tři poslední úplná pololetí (průměr 1 = 30 bodů, průměr 2,5 a vyšší = 0 bodů)
 • podíl bodů dosažených a maxima bodového zisku v bonifikaci násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu 22. dubna 2021 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) 22. dubna 2021
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 22. dubna 2020 do 30. dubna 2021 Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 1. 12. 2020, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.

Aktuálně přihlášení uchazeči + termín jazykového testu.
uchazeč - č.j. - term. st. - term. jazyk -  místnost
001 - 2101001 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
002 - 2101002 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
003 - 2101003 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
004 - 2101004 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
005 - 2101005 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
006 - 2101006 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
007 - 2101007 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
008 - 2101008 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
009 - 2101009 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
010 - 2101010 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
011 - 2101011 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
012 - 2101012 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
013 - 2101013 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
014 - 2101014 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
015 - 2101015 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
016 - 2101016 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
017 - 2101017 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
018 - 2101018 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
019 - 2101019 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
020 - 2101020 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
021 - 2101021 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
022 - 2101022 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
023 - 2101023 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
024 - 2101024 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
025 - 2101025 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
026 - 2101026 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
027 - 2101027 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
028 - 2101028 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
029 - 2101029 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
030 - 2101030 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
031 - 2101031 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
032 - 2101032 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
033 - 2101033 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
034 - 2101034 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
035 - 2101035 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
036 - 2101036 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
037 - 2101037 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
038 - 2101038 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
039 - 2101039 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
040 - 2101040 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
041 - 2101041 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
042 - 2101042 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
043 - 2101043 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
044 - 2101044 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
045 - 2101045 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
046 - 2101046 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
047 - 2101047 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
048 - 2101048 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
049 - 2101049 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
050 - 2101050 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
051 - 2101051 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
052 - 2101052 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
053 - 2101053 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
054 - 2101054 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
055 - 2101055 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
056 - 2101056 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
057 - 2101057 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
058 - 2101058 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
059 - 2101059 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
060 - 2101060 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
061 - 2101061 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
062 - 2101062 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
063 - 2101063 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
064 - 2101064 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
065 - 2101065 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
066 - 2101066 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
067 - 2101067 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
068 - 2101068 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
069 - 2101069 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
070 - 2101070 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
071 - 2101071 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
072 - 2101072 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
073 - 2101073 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
074 - 2101074 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
075 - 2101075 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
076 - 2101076 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
077 - 2101077 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
078 - 2101078 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
079 - 2101079 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
080 - 2101080 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
081 - 2101081 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
082 - 2101082 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
083 - 2101083 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
084 - 2101084 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
085 - 2101085 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
086 - 2101086 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
087 - 2101087 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
088 - 2101088 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
089 - 2101089 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
090 - 2101090 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
091 - 2101091 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
092 - 2101092 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
093 - 2101093 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
094 - 2101094 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
095 - 2101095 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
096 - 2101096 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
097 - 2101097 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
098 - 2101098 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
099 - 2101099 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
100 - 2101100 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
101 - 2101101 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
102 - 2101102 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
103 - 2101103 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
104 - 2101104 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
105 - 2101105 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
106 - 2101106 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
107 - 2101107 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
108 - 2101108 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
109 - 2101109 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
110 - 2101110 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
111 - 2101111 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
112 - 2101112 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
113 - 2101113 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
114 - 2101114 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
115 - 2101115 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
116 - 2101116 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
117 - 2101117 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
118 - 2101118 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
119 - 2101119 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
120 - 2101120 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
121 - 2101121 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
122 - 2101122 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
123 - 2101123 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno
124 - 2101124 - nekoná se - 01.03.2021 - datum neplatí, bude upřesněno

Nyní je: 2021-03-04 12:41:54
Je příliš brzo, výsledky budou až 2021-04-22 07:30:00