Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2020/2021, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2021
Termíny zkoušek: Zkoušky se konají 5. a 6. května 2021 vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas zkoušek bude upřesněn na pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč nejpozději 5 dnů před zahájením zkoušky.

Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jazykový test. anglický nebo německý jazyk dle volby uchazeče
  maximálně 60 % bodů hodnocení
 • Prospěch na ZŠ
  maximálně 30 % bodů hodnocení
  (hodnotí se prospěch za 1. pololetí 8. ročníku až 1. pololetí 9. ročníku)
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud v 1. pololetí 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených a maxima bodového zisku v jazykovém testu násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • lineární přepočet průměrného prospěchu za tři poslední úplná pololetí (průměr 1 = 30 bodů, průměr 2,5 a vyšší = 0 bodů)
 • podíl bodů dosažených a maxima bodového zisku v bonifikaci násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu bude upřesněno v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) bude upřesněno
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu bude upřesněno Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 1. 12. 2020, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.

Nyní je: 2021-09-12 21:43:52

VýsledkyJiž odevzdáno celkem 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -   2101002      71.600    1
002 -   2101003      74.000    1
003 -   2101007      67.800    1
004 -   2101008      75.900    1
005 -   2101010      58.200    1
006 -   2101011      67.000    1
007 -   2101012      72.400    1
008 -   2101014      60.100    1
009 -   2101019      75.400    1
010 -   2101023      64.800    1
011 -   2101024      72.600    1
012 -   2101026      65.000    1
013 -   2101027      60.500    1
014 -   2101031      79.700    1
015 -   2101033      72.100    1
016 -   2101034      66.400    1
017 -   2101036      73.900    1
018 -   2101037      65.800    1
019 -   2101040      77.900    1
020 -   2101043      61.200    1
021 -   2101045      78.900    1
022 -   2101046      63.700    1
023 -   2101047      73.600    1
024 -   2101048      70.300    1
025 -   2101049      77.600    1
026 -   2101051      78.000    1
027 -   2101056      70.300    1
028 -   2101057      84.100    1
029 -   2101058      68.800    1
030 -   2101062      84.000    1
031 -   2101064      68.000    1
032 -   2101066      69.000    1
033 -   2101071      72.200    1
034 -   2101072      69.200    1
035 -   2101073      67.500    1
036 -   2101074      80.800    1
037 -   2101075      66.200    1
038 -   2101076      75.200    1
039 -   2101078      74.500    1
040 -   2101081      76.500    1
041 -   2101083      75.100    1
042 -   2101086      63.600    1
043 -   2101089      58.800    1
044 -   2101090      72.700    1
045 -   2101092      78.900    1
046 -   2101093      68.700    1
047 -   2101094      72.600    1
048 -   2101095      75.100    1
049 -   2101097      75.600    1
050 -   2101098      65.600    1
051 -   2101102      79.800    1
052 -   2101104      71.500    1
053 -   2101105      64.400    1
054 -   2101107      84.000    1
055 -   2101111      79.100    1
056 -   2101112      75.800    1
057 -   2101114      62.800    1
058 -   2101116      72.800    1
059 -   2101117      77.600    1
060 -   2101122      60.000    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   2101057      84.100      1  
002 -   2101062      84.000      1  
003 -   2101080      84.000      1  
004 -   2101107      84.000      1  
005 -   2101021      83.000      1  
006 -   2101035      82.500      1  
007 -   2101054      82.500      1  
008 -   2101038      81.000      1  
009 -   2101074      80.800      1  
010 -   2101082      80.400      1  
011 -   2101068      80.300      1  
012 -   2101102      79.800      1  
013 -   2101031      79.700      1  
014 -   2101042      79.700      1  
015 -   2101111      79.100      1  
016 -   2101045      78.900      1  
017 -   2101092      78.900      1  
018 -   2101051      78.000      1  
019 -   2101079      78.000      1  
020 -   2101040      77.900      1  
021 -   2101049      77.600      1  
022 -   2101099      77.600      1  
023 -   2101117      77.600      1  
024 -   2101067      77.300      1  
025 -   2101081      76.500      1  
026 -   2101124      76.500      1  
027 -   2101008      75.900      1  
028 -   2101112      75.800      1  
029 -   2101097      75.600      1  
030 -   2101019      75.400      1  
031 -   2101030      75.400      1  
032 -   2101076      75.200      1  
033 -   2101083      75.100      1  
034 -   2101095      75.100      1  
035 -   2101069      75.000      1  
036 -   2101078      74.500      1  
037 -   2101003      74.000      1  
038 -   2101017      73.900      1  
039 -   2101036      73.900      1  
040 -   2101047      73.600      1  
041 -   2101101      73.400      1  
042 -   2101116      72.800      1  
043 -   2101090      72.700      1  
044 -   2101024      72.600      1  
045 -   2101094      72.600      1  
046 -   2101012      72.400      1  
047 -   2101006      72.200      1  
048 -   2101071      72.200      1  
049 -   2101033      72.100      1  
050 -   2101002      71.600      1  
051 -   2101020      71.600      1  
052 -   2101104      71.500      1  
053 -   2101048      70.300      1  
054 -   2101055      70.300      1  
055 -   2101056      70.300      1  
056 -   2101065      69.400      1  
057 -   2101072      69.200      1  
058 -   2101066      69.000      1  
059 -   2101058      68.800      1  
060 -   2101093      68.700      1  
061 -   2101064      68.000      1  
062 -   2101007      67.800      1  
063 -   2101073      67.500      1  
064 -   2101011      67.000      1  
065 -   2101034      66.400      1  
066 -   2101075      66.200      1  
067 -   2101037      65.800      1  
068 -   2101098      65.600      1  
069 -   2101026      65.000      1  
070 -   2101023      64.800      1  
071 -   2101105      64.400      1  
072 -   2101046      63.700      1  
073 -   2101086      63.600      1  
074 -   2101114      62.800      1  
075 -   2101043      61.200      1  
076 -   2101027      60.500      1  
077 -   2101014      60.100      1  
078 -   2101122      60.000      1  
079 -   2101089      58.800      1  
080 -   2101010      58.200      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
081 -   2101061        68.700
082 -   2101088        67.600
083 -   2101001        67.100
084 -   2101009        66.700
085 -   2101025        66.400
086 -   2101100        66.400
087 -   2101018        64.500
088 -   2101053        63.000
089 -   2101118        61.600
090 -   2101032        61.100
091 -   2101115        60.500
092 -   2101103        58.700
093 -   2101106        58.400
094 -   2101121        58.300
095 -   2101004        58.000
096 -   2101060        57.850
097 -   2101087        57.800
098 -   2101041        57.300
099 -   2101096        57.000
100 -   2101039        56.900
101 -   2101013        56.100
102 -   2101044        55.800
103 -   2101108        55.400
104 -   2101120        55.300
105 -   2101059        54.500
106 -   2101110        54.500
107 -   2101119        54.100
108 -   2101085        54.000
109 -   2101050        53.600
110 -   2101113        53.600
111 -   2101123        53.400
112 -   2101109        48.700
113 -   2101052        48.100
114 -   2101084        47.900
115 -   2101091        47.300
116 -   2101015        43.900
117 -   2101077        42.700
118 -   2101005        42.000
119 -   2101016        39.900
120 -   2101063        38.600
121 -   2101070        34.500
122 -   2101028        25.200
123 -   2101029        23.700
124 -   2101022        15.600