Přijímací řízení

Školní rok 2022/2023, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
Počet přijímaných žáků: 57
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2023
Termíny zkoušek: 1. termín 13. dubna 2023, JPZ +jazykový test
2. termín 14. dubna 2023, JPZ + jazykový test
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas jazykového testu bude upřesněn na pozvánce.
Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče.
Možnost nahlédnutí do testu: 2. května 2023 od 7.30 do 16.00 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení: 2. května 2023
budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice)
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 2. května 2023 do 16. května 2023 . Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená. (Již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.) Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

V Písku dne 3. 10. 2022, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitelVelmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.

Nyní je: 2023-09-22 10:23:53

VýsledkyJiž odevzdáno celkem 58 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -   2301001      53.860    1
002 -   2301006      62.000    1
003 -   2301007      53.130    1
004 -   2301008      68.160    1
005 -   2301018      54.370    1
006 -   2301019      61.230    1
007 -   2301020      48.570    1
008 -   2301021      58.330    1
009 -   2301024      50.420    1
010 -   2301026      65.820    1
011 -   2301035      50.960    1
012 -   2301036      65.700    1
013 -   2301037      48.500    2
014 -   2301038      51.910    1
015 -   2301039      71.020    1
016 -   2301042      52.970    1
017 -   2301043      58.170    1
018 -   2301047      54.080    1
019 -   2301053      64.780    1
020 -   2301057      70.380    1
021 -   2301059      56.720    2
022 -   2301061      53.800    1
023 -   2301066      48.900    2
024 -   2301069      56.970    1
025 -   2301070      50.770    1
026 -   2301072      72.970    1
027 -   2301074      59.700    1
028 -   2301075      53.370    1
029 -   2301076      52.400    1
030 -   2301077      63.300    1
031 -   2301079      52.050    1
032 -   2301080      46.900    1
033 -   2301081      87.070    1
034 -   2301082      58.630    2
035 -   2301083      51.250    1
036 -   2301086      74.370    1
037 -   2301087      66.850    1
038 -   2301091      59.910    1
039 -   2301092      55.980    1
040 -   2301093      64.050    1
041 -   2301094      55.980    1
042 -   2301095      55.050    1
043 -   2301097      48.050    1
044 -   2301103      49.920    1
045 -   2301106      61.850    1
046 -   2301107      59.280    1
047 -   2301110      49.000    2
048 -   2301112      46.860    1
049 -   2301114      52.180    1
050 -   2301118      58.130    1
051 -   2301120      51.380    1
052 -   2301123      42.760    1
053 -   2301127      60.400    2
054 -   2301128      43.950    1
055 -   2301130      54.060    1
056 -   2301133      52.560    1
057 -   2301134      66.850    2
058 -   2301135      54.400    2
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   2301081      87.070      1  
002 -   2301086      74.370      1  
003 -   2301072      72.970      1  
004 -   2301039      71.020      1  
005 -   2301057      70.380      1  
006 -   2301008      68.160      1  
007 -   2301134      66.850      2  
008 -   2301087      66.850      1  
009 -   2301026      65.820      1  
010 -   2301036      65.700      1  
011 -   2301053      64.780      1  
012 -   2301093      64.050      1  
013 -   2301077      63.300      1  
014 -   2301006      62.000      1  
015 -   2301106      61.850      1  
016 -   2301019      61.230      1  
017 -   2301127      60.400      2  
018 -   2301091      59.910      1  
019 -   2301074      59.700      1  
020 -   2301107      59.280      1  
021 -   2301082      58.630      2  
022 -   2301021      58.330      1  
023 -   2301043      58.170      1  
024 -   2301118      58.130      1  
025 -   2301069      56.970      1  
026 -   2301059      56.720      2  
027 -   2301092      55.980      1  
028 -   2301094      55.980      1  
029 -   2301095      55.050      1  
030 -   2301135      54.400      2  
031 -   2301018      54.370      1  
032 -   2301047      54.080      1  
033 -   2301130      54.060      1  
034 -   2301001      53.860      1  
035 -   2301061      53.800      1  
036 -   2301075      53.370      1  
037 -   2301007      53.130      1  
038 -   2301042      52.970      1  
039 -   2301133      52.560      1  
040 -   2301076      52.400      1  
041 -   2301114      52.180      1  
042 -   2301079      52.050      1  
043 -   2301038      51.910      1  
044 -   2301120      51.380      1  
045 -   2301083      51.250      1  
046 -   2301035      50.960      1  
047 -   2301070      50.770      1  
048 -   2301024      50.420      1  
049 -   2301103      49.920      1  
050 -   2301110      49.000      2  
051 -   2301066      48.900      2  
052 -   2301020      48.570      1  
053 -   2301037      48.500      2  
054 -   2301097      48.050      1  
055 -   2301080      46.900      1  
056 -   2301112      46.860      1  
057 -   2301128      43.950      1  
058 -   2301123      42.760      1  
059 -   2301010      41.500      1  
060 -   2301005      36.480      2  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
061 -   2301078        86.630
062 -   2301056        82.600
063 -   2301054        79.430
064 -   2301025        78.650
065 -   2301101        75.970
066 -   2301090        75.050
067 -   2301060        72.430
068 -   2301016        69.530
069 -   2301029        69.320
070 -   2301126        69.230
071 -   2301084        68.310
072 -   2301002        68.150
073 -   2301125        67.330
074 -   2301050        65.170
075 -   2301003        65.150
076 -   2301011        64.600
077 -   2301034        64.500
078 -   2301136        64.220
079 -   2301028        64.000
080 -   2301040        63.680
081 -   2301051        63.330
082 -   2301064        60.650
083 -   2301115        60.630
084 -   2301031        60.370
085 -   2301117        59.700
086 -   2301009        59.170
087 -   2301023        58.600
088 -   2301058        58.430
089 -   2301048        56.550
090 -   2301113        56.500
091 -   2301022        55.380
092 -   2301027        55.300
093 -   2301100        54.870
094 -   2301044        54.570
095 -   2301068        52.500
096 -   2301030        52.410
097 -   2301089        51.720
098 -   2301015        49.830
099 -   2301055        49.720
100 -   2301124        48.110
101 -   2301017        47.100
102 -   2301088        47.080
103 -   2301096        46.650
104 -   2301139        45.860
105 -   2301014        45.750
106 -   2301102        45.250
107 -   2301045        45.030
108 -   2301132        44.780
109 -   2301032        43.820
110 -   2301012        43.350
111 -   2301041        43.050
112 -   2301049        42.260
113 -   2301098        41.900
114 -   2301121        41.900
115 -   2301085        41.750
116 -   2301013        41.530
117 -   2301104        40.550
118 -   2301099        38.850
119 -   2301004        38.830
120 -   2301105        38.400
121 -   2301065        37.500
122 -   2301062        37.470
123 -   2301052        36.830
124 -   2301073        36.550
125 -   2301046        35.830
126 -   2301108        35.630
127 -   2301033        34.800
128 -   2301129        34.320
129 -   2301137        33.480
130 -   2301071        32.930
131 -   2301109        32.350
132 -   2301122        32.000
133 -   2301067        31.200
134 -   2301116        29.600
135 -   2301119        28.630
136 -   2301131        24.370
137 -   2301111        18.850
138 -   2301063        17.910
139 -   2301138        17.710