Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2020/2021, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2020
Termíny zkoušek: Školní přijímací zkouška
1. skupina: - jazykový test 3.6.2020 - uchazeči, kteří uvedli na přihlášce naši školu jako první v pořadí
2. skupina: - jazykový test 5.6.2020 - uchazeči, kteří uvedli na přihlášce naši školu jako druhou v pořadí

Jednotná přijímací zkouška (CERMAT)
Český jazyk a literatura - 8.6.2020 - uchazeči, kteří uvedli na přihlášce naši školu jako první v pořadí

Zkoušky se konají vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas zkoušek bude upřesněn na pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč nejpozději 5 dnů před zahájením zkoušky.

Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jednotný test - CERMAT
  maximálně 60 % bodů hodnocení.
 • Jazykový test.
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Prospěch na ZŠ
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud na konci 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (CJL, MAT dohromady) a maximum bodového zisku (100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 • podíl bodů dosažených v jazykovém testu a maxima bodového zisku (50) násobený 15 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • lineární přepočet průměrného prospěchu za tři poslední úplná pololetí (průměr 1 = 15 bodů, průměr 2,5 a vyšší = 0 bodů)
 • podíl bodů dosažených v bonifikaci a maximálního bodového zisku (20) násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu, dále pak dosažené body z matematiky v jednotném (celostátním) testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu nejpozději 15. 6. 2020 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky
Hodnocení cizinců:
Ředitel školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení
Nepřijatí žáci:
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není dle Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 přípustné Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost být přijati na odvolání). Standardní odvolání je letos nahrazeno Institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. B) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Poučení:
Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.
Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.
Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 11. 5. 2020, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.

Nyní je: 2020-08-04 11:53:54

VýsledkyJiž odevzdáno celkem 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -   2001001      63.220    1
002 -   2001004      76.270    1
003 -   2001005      46.670    1
004 -   2001006      65.400    1
005 -   2001007      59.200    1
006 -   2001008      67.030    1
007 -   2001011      69.900    1
008 -   2001012      61.720    1
009 -   2001013      43.440    1
010 -   2001014      64.380    1
011 -   2001015      64.450    1
012 -   2001017      70.180    1
013 -   2001018      46.000    1
014 -   2001019      54.790    1
015 -   2001020      59.870    1
016 -   2001024      61.280    1
017 -   2001025      49.670    1
018 -   2001026      66.520    1
019 -   2001028      75.350    1
020 -   2001030      63.170    1
021 -   2001031      59.130    1
022 -   2001032      74.920    1
023 -   2001033      58.780    1
024 -   2001034      59.470    1
025 -   2001035      61.400    1
026 -   2001037      71.120    1
027 -   2001039      63.080    1
028 -   2001040      63.530    1
029 -   2001042      67.070    1
030 -   2001043      50.220    1
031 -   2001044      49.140    1
032 -   2001045      62.820    1
033 -   2001046      54.400    1
034 -   2001047      47.730    1
035 -   2001048      61.700    1
036 -   2001049      55.870    1
037 -   2001050      59.570    1
038 -   2001051      73.840    1
039 -   2001052      48.600    1
040 -   2001056      35.620    1
041 -   2001057      67.500    1
042 -   2001059      48.020    1
043 -   2001061      77.940    1
044 -   2001067      57.470    1
045 -   2001068      56.220    1
046 -   2001069      36.190    1
047 -   2001070      58.970    1
048 -   2001072      62.200    1
049 -   2001073      36.870    1
050 -   2001074      55.320    1
051 -   2001077      58.020    1
052 -   2001079      76.150    1
053 -   2001082      70.170    1
054 -   2001087      57.820    1
055 -   2001088      49.250    1
056 -   2001090      62.140    1
057 -   2001092      52.000    1
058 -   2001093      63.870    1
059 -   2001095      47.640    1
060 -   2001101      31.570    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   2001098      86.170      1  
002 -   2001085      84.150      1  
003 -   2001023      82.050      1  
004 -   2001102      79.720      1  
005 -   2001061      77.940      1  
006 -   2001021      77.670      1  
007 -   2001004      76.270      1  
008 -   2001079      76.150      1  
009 -   2001028      75.350      1  
010 -   2001032      74.920      1  
011 -   2001009      74.670      1  
012 -   2001051      73.840      1  
013 -   2001037      71.120      1  
014 -   2001055      70.930      1  
015 -   2001017      70.180      1  
016 -   2001082      70.170      1  
017 -   2001011      69.900      1  
018 -   2001010      69.820      1  
019 -   2001086      69.050      1  
020 -   2001100      68.020      1  
021 -   2001078      68.000      1  
022 -   2001057      67.500      1  
023 -   2001099      67.470      1  
024 -   2001042      67.070      1  
025 -   2001008      67.030      1  
026 -   2001060      66.870      1  
027 -   2001026      66.520      1  
028 -   2001002      65.980      1  
029 -   2001081      65.890      1  
030 -   2001097      65.480      1  
031 -   2001006      65.400      1  
032 -   2001065      64.770      1  
033 -   2001015      64.450      1  
034 -   2001014      64.380      1  
035 -   2001093      63.870      1  
036 -   2001040      63.530      1  
037 -   2001001      63.220      1  
038 -   2001030      63.170      1  
039 -   2001039      63.080      1  
040 -   2001045      62.820      1  
041 -   2001066      62.250      1  
042 -   2001072      62.200      1  
043 -   2001090      62.140      1  
044 -   2001012      61.720      1  
045 -   2001048      61.700      1  
046 -   2001035      61.400      1  
047 -   2001024      61.280      1  
048 -   2001022      60.750      1  
049 -   2001020      59.870      1  
050 -   2001050      59.570      1  
051 -   2001034      59.470      1  
052 -   2001007      59.200      1  
053 -   2001031      59.130      1  
054 -   2001070      58.970      1  
055 -   2001033      58.780      1  
056 -   2001027      58.150      1  
057 -   2001077      58.020      1  
058 -   2001084      57.990      1  
059 -   2001087      57.820      1  
060 -   2001067      57.470      1  
061 -   2001068      56.220      1  
062 -   2001049      55.870      1  
063 -   2001074      55.320      1  
064 -   2001019      54.790      1  
065 -   2001046      54.400      1  
066 -   2001091      52.450      1  
067 -   2001092      52.000      1  
068 -   2001043      50.220      1  
069 -   2001025      49.670      1  
070 -   2001088      49.250      1  
071 -   2001044      49.140      1  
072 -   2001052      48.600      1  
073 -   2001059      48.020      1  
074 -   2001047      47.730      1  
075 -   2001095      47.640      1  
076 -   2001005      46.670      1  
077 -   2001018      46.000      1  
078 -   2001013      43.440      1  
079 -   2001073      36.870      1  
080 -   2001069      36.190      1  
081 -   2001056      35.620      1  
082 -   2001101      31.570      1  
083 -   2001064      31.420      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
084 -   2001038        57.320
085 -   2001063        57.250
086 -   2001075        55.220
087 -   2001076        51.820
088 -   2001016        51.780
089 -   2001036        51.280
090 -   2001054        49.990
091 -   2001003        49.870
092 -   2001094        48.640
093 -   2001041        43.020
094 -   2001083        42.200
095 -   2001071        42.070
096 -   2001029        41.370
097 -   2001096        40.370
098 -   2001053        39.890
099 -   2001058        30.300
100 -   2001080        28.870
101 -   2001062        27.090
102 -   2001089          7.630