Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2022/2023, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2022
Termíny zkoušek: 1. termín 12. dubna 2022, jazykový test 19. dubna 2022
2. termín 13. dubna 2022, jazykový test 20. dubna 2022
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas jazykového testu bude upřesněn na pozvánce.
Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče. Na přihlášce v části poznámka uchazeč označí jazyk, ze kterého bude psát test.
Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jednotný test (CERMAT) . Český jazyk a literatura, Matematika
  maximálně 60 % bodů hodnocení
 • Jazykový test. anglický nebo německý jazyk dle volby uchazeče
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Prospěch na ZŠ
  maximálně 15 % bodů hodnocení
  (hodnotí se prospěch za 1. pololetí 8. ročníku až 1. pololetí 9. ročníku)
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud v 1. pololetí 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (CJL, MAT dohromady) a maxima bodového zisku (100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 • podíl bodů dosažených v jazykovém testu a maxima bodového zisku (50) násobený 15 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • lineární přepočet průměrného prospěchu za tři poslední úplná pololetí (průměr 1 = 15 bodů, průměr 2,5 a vyšší = 0 bodů)
 • podíl bodů dosažených v bonifikaci a maxima bodového zisku (20) násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu 29. dubna 2022 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) 29. dubna 2022
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 29. dubna 2022 do 11. května 2022 Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům. Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 11. 11. 2021, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.

Nyní je: 2022-07-18 16:39:30

VýsledkyJiž odevzdáno celkem 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -   2201004      62.580    1
002 -   2201007      57.450    1
003 -   2201009      67.200    1
004 -   2201010      65.800    1
005 -   2201015      64.730    1
006 -   2201016      73.930    1
007 -   2201018      72.000    1
008 -   2201019      65.400    1
009 -   2201020      68.750    1
010 -   2201022      73.830    1
011 -   2201024      62.930    1
012 -   2201026      68.700    1
013 -   2201027      65.880    1
014 -   2201029      63.300    1
015 -   2201032      64.580    1
016 -   2201033      61.030    1
017 -   2201034      57.280    1
018 -   2201041      67.980    1
019 -   2201044      66.750    1
020 -   2201045      66.980    1
021 -   2201046      57.400    1
022 -   2201047      70.650    1
023 -   2201050      64.750    1
024 -   2201054      76.050    1
025 -   2201055      56.100    1
026 -   2201062      79.180    1
027 -   2201063      63.430    1
028 -   2201065      66.230    1
029 -   2201068      62.050    1
030 -   2201069      55.200    1
031 -   2201072      66.730    1
032 -   2201075      65.100    1
033 -   2201076      57.750    1
034 -   2201079      76.600    1
035 -   2201081      59.400    1
036 -   2201089      59.430    1
037 -   2201090      61.950    1
038 -   2201097      74.280    1
039 -   2201099      68.700    1
040 -   2201101      65.380    1
041 -   2201103      58.380    1
042 -   2201104      73.930    1
043 -   2201108      55.380    1
044 -   2201117      65.200    1
045 -   2201119      71.050    1
046 -   2201121      56.230    1
047 -   2201122      86.030    1
048 -   2201124      66.450    1
049 -   2201125      70.280    1
050 -   2201126      70.950    1
051 -   2201127      72.250    1
052 -   2201129      71.330    1
053 -   2201130      67.350    1
054 -   2201131      73.000    1
055 -   2201136      61.280    1
056 -   2201144      69.050    1
057 -   2201147      63.300    1
058 -   2201150      61.400    1
059 -   2201154      56.450    1
060 -   2201155      64.450    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   2201091      86.530      1  
002 -   2201122      86.030      1  
003 -   2201067      81.600      1  
004 -   2201062      79.180      1  
005 -   2201049      79.100      1  
006 -   2201141      76.800      1  
007 -   2201079      76.600      1  
008 -   2201054      76.050      1  
009 -   2201105      75.900      1  
010 -   2201061      75.230      1  
011 -   2201080      74.700      1  
012 -   2201097      74.280      1  
013 -   2201016      73.930      1  
014 -   2201104      73.930      1  
015 -   2201022      73.830      1  
016 -   2201012      73.500      1  
017 -   2201131      73.000      1  
018 -   2201028      72.300      1  
019 -   2201127      72.250      1  
020 -   2201018      72.000      1  
021 -   2201042      71.700      1  
022 -   2201112      71.400      1  
023 -   2201129      71.330      1  
024 -   2201119      71.050      1  
025 -   2201126      70.950      1  
026 -   2201047      70.650      1  
027 -   2201125      70.280      1  
028 -   2201151      70.030      1  
029 -   2201013      69.880      1  
030 -   2201064      69.430      1  
031 -   2201144      69.050      1  
032 -   2201071      68.880      1  
033 -   2201020      68.750      1  
034 -   2201099      68.700      1  
035 -   2201026      68.700      1  
036 -   2201082      68.200      1  
037 -   2201041      67.980      1  
038 -   2201113      67.800      1  
039 -   2201130      67.350      1  
040 -   2201009      67.200      1  
041 -   2201045      66.980      1  
042 -   2201044      66.750      1  
043 -   2201072      66.730      1  
044 -   2201124      66.450      1  
045 -   2201036      66.300      1  
046 -   2201065      66.230      1  
047 -   2201027      65.880      1  
048 -   2201010      65.800      1  
049 -   2201019      65.400      1  
050 -   2201101      65.380      1  
051 -   2201117      65.200      1  
052 -   2201075      65.100      1  
053 -   2201050      64.750      1  
054 -   2201015      64.730      1  
055 -   2201032      64.580      1  
056 -   2201155      64.450      1  
057 -   2201137      63.750      1  
058 -   2201063      63.430      1  
059 -   2201029      63.300      1  
060 -   2201147      63.300      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
061 -   2201024        62.930
062 -   2201102        62.750
063 -   2201139        62.650
064 -   2201096        62.600
065 -   2201004        62.580
066 -   2201134        62.520
067 -   2201068        62.050
068 -   2201090        61.950
069 -   2201150        61.400
070 -   2201136        61.280
071 -   2201017        61.150
072 -   2201033        61.030
073 -   2201048        60.200
074 -   2201089        59.430
075 -   2201081        59.400
076 -   2201092        59.350
077 -   2201040        59.130
078 -   2201095        58.600
079 -   2201103        58.380
080 -   2201002        58.350
081 -   2201140        58.100
082 -   2201076        57.750
083 -   2201007        57.450
084 -   2201046        57.400
085 -   2201034        57.280
086 -   2201083        57.100
087 -   2201154        56.450
088 -   2201121        56.230
089 -   2201123        56.200
090 -   2201055        56.100
091 -   2201108        55.380
092 -   2201148        55.200
093 -   2201069        55.200
094 -   2201138        54.980
095 -   2201025        54.900
096 -   2201053        54.750
097 -   2201011        54.300
098 -   2201060        54.130
099 -   2201156        53.900
100 -   2201100        53.530
101 -   2201153        53.430
102 -   2201021        53.400
103 -   2201006        53.280
104 -   2201052        53.230
105 -   2201066        53.200
106 -   2201109        52.780
107 -   2201008        52.750
108 -   2201086        52.350
109 -   2201085        52.280
110 -   2201120        51.850
111 -   2201039        51.800
112 -   2201094        51.530
113 -   2201074        50.850
114 -   2201084        50.780
115 -   2201005        50.650
116 -   2201001        50.430
117 -   2201152        50.400
118 -   2201037        50.400
119 -   2201051        50.330
120 -   2201059        50.130
121 -   2201143        49.800
122 -   2201014        49.580
123 -   2201078        49.550
124 -   2201118        49.480
125 -   2201043        49.400
126 -   2201098        49.130
127 -   2201149        49.030
128 -   2201107        49.030
129 -   2201093        48.900
130 -   2201038        48.780
131 -   2201114        48.580
132 -   2201003        47.850
133 -   2201132        47.330
134 -   2201070        47.330
135 -   2201128        47.300
136 -   2201035        46.600
137 -   2201087        46.430
138 -   2201023        46.400
139 -   2201161        46.350
140 -   2201058        45.730
141 -   2201073        45.700
142 -   2201145        45.250
143 -   2201116        45.180
144 -   2201106        43.350
145 -   2201115        42.950
146 -   2201030        42.500
147 -   2201077        41.600
148 -   2201110        41.180
149 -   2201142        40.530
150 -   2201135        40.430
151 -   2201088        40.250
152 -   2201056        39.900
153 -   2201133        39.880
154 -   2201111        39.000
155 -   2201031        37.080
156 -   2201146        35.930
157 -   2201158        35.200
158 -   2201157        32.300
159 -   2201057        27.600
160 -   2201159        25.550
161 -   2201160        22.260