INFORMACE PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU PRO VOLBU DO ŠKOLSKÉ RADY

18.4.2017

Hana Karolyiová

Informace přípravného výboru pro volbu do školské rady

Přípravný výbor pro novou volbu do školské rady pro funkční období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020 si dovoluje informovat, že dne 12. 4. 2017 proběhla v budově Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Písek na adrese Čelakovského 200, 397 01 Písek, dvě samostatná shromáždění, a to shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a shromáždění pedagogů.

Předmětem jednání obou shromáždění bylo:

  • sdělení o konání voleb do školské rady
  • oznámení způsobu volby, místa a času:
    Volby se budou konat v budově školy formou tajného hlasování hlasovacími lístky, které voliči obdrží před volební místností v den voleb. Termín voleb bude vyhlášen do 10. května 2017.
  • vyzvání účastníků shromáždění k podání návrhů na členy ŠR:
    Návrhy je možno předložit písemně přípravnému výboru, třídním učitelům, popř. do sekretariátu školy nejpozději do 10. května 2017.
  • oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými voliči a kandidátů navržených pedagogy:
    Listiny kandidátů navržených oprávněnými voliči a kandidátů navržených pedagogy budou zveřejněny ve škole na nástěnce u vchodu do sekretariátu školy a na webových stránkách školy http://terminal.oa-pisek.cz/web/, a to nejméně 15 dnů před konáním voleb.

V Písku dne 13. dubna 2017

Za přípravný výbor Ing. Hana Karolyiová