Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2019/2020, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60 !
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2019
Termíny zkoušek: 1. termín 12.4.2019, jazykový test 16.4.2019
2. termín 15.4.2019, jazykový test 17.4.2019
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas jazykového testu bude upřesněn na pozvánce

Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče. Na přihlášce v části poznámka uchazeč označí jazyk, ze kterého bude psát test.
Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jednotný test - CERMAT
  maximálně 60 % bodů hodnocení.
 • Jazykový test.
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Prospěch na ZŠ
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud na konci 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (CJL, MAT dohromady) a maximum bodového zisku (100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 • podíl bodů dosažených v jazykovém testu a maxima bodového zisku (50) násobený 15 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • lineární přepočet průměrného prospěchu za tři poslední úplná pololetí (průměr 1 = 15 bodů, průměr 2,5 a vyšší = 0 bodů)
 • podíl bodů dosažených v bonifikaci a maximálního bodového zisku (20) násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu, dále pak dosažené body z matematiky v jednotném (celostátním) testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu 30. dubna 2019 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) 30.4.2019
Hodnocení cizinců:
Ředitel školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 30.4.2019 do 11. května 2019
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 31. 1. 2019, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.
Nyní je: 2019-11-13 16:20:49

VýsledkyJiž odevzdáno celkem 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -   1901002      54.300    1
002 -   1901004      70.930    1
003 -   1901006      60.230    1
004 -   1901008      57.470    1
005 -   1901009      73.350    1
006 -   1901010      51.050    1
007 -   1901011      60.300    1
008 -   1901012      56.340    1
009 -   1901016      58.170    1
010 -   1901019      59.410    1
011 -   1901020      60.350    1
012 -   1901021      50.820    1
013 -   1901023      68.240    1
014 -   1901024      56.180    1
015 -   1901025      65.920    1
016 -   1901026      44.720    1
017 -   1901028      58.180    1
018 -   1901029      49.430    1
019 -   1901030      50.960    1
020 -   1901033      37.730    1
021 -   1901034      66.080    1
022 -   1901037      60.200    1
023 -   1901040      56.270    1
024 -   1901045      47.570    1
025 -   1901046      51.210    1
026 -   1901051      54.110    1
027 -   1901052      62.610    1
028 -   1901053      62.420    1
029 -   1901055      61.410    1
030 -   1901056      59.980    1
031 -   1901057      67.800    1
032 -   1901058      65.990    1
033 -   1901059      66.830    1
034 -   1901060      65.380    1
035 -   1901061      43.570    1
036 -   1901062      42.770    1
037 -   1901064      46.810    1
038 -   1901065      57.360    1
039 -   1901066      65.940    1
040 -   1901067      34.060    1
041 -   1901069      38.370    1
042 -   1901072      54.950    1
043 -   1901073      63.970    1
044 -   1901074      55.290    1
045 -   1901076      66.290    1
046 -   1901078      53.050    1
047 -   1901079      54.730    1
048 -   1901080      53.800    1
049 -   1901081      55.330    1
050 -   1901082      36.920    1
051 -   1901083      56.950    1
052 -   1901084      50.660    1
053 -   1901092      78.220    1
054 -   1901094      38.450    1
055 -   1901095      70.990    1
056 -   1901096      66.470    1
057 -   1901099      59.080    1
058 -   1901103      47.540    1
059 -   1901105      28.970    1
060 -   1901109      48.660    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   1901092      78.220      1  
002 -   1901048      77.650      1  
003 -   1901054      76.990      1  
004 -   1901101      76.730      1  
005 -   1901041      75.550      1  
006 -   1901039      74.580      1  
007 -   1901035      74.470      1  
008 -   1901042      74.360      1  
009 -   1901009      73.350      1  
010 -   1901077      71.350      1  
011 -   1901095      70.990      1  
012 -   1901032      70.960      1  
013 -   1901004      70.930      1  
014 -   1901102      70.730      1  
015 -   1901044      69.980      1  
016 -   1901007      69.250      1  
017 -   1901106      68.860      1  
018 -   1901023      68.240      1  
019 -   1901057      67.800      1  
020 -   1901049      66.960      1  
021 -   1901031      66.920      1  
022 -   1901059      66.830      1  
023 -   1901050      66.530      1  
024 -   1901096      66.470      1  
025 -   1901076      66.290      1  
026 -   1901015      66.200      1  
027 -   1901034      66.080      1  
028 -   1901058      65.990      1  
029 -   1901066      65.940      1  
030 -   1901025      65.920      1  
031 -   1901098      65.490      1  
032 -   1901060      65.380      1  
033 -   1901071      64.440      1  
034 -   1901073      63.970      1  
035 -   1901027      63.740      1  
036 -   1901085      63.050      1  
037 -   1901038      62.940      1  
038 -   1901052      62.610      1  
039 -   1901053      62.420      1  
040 -   1901055      61.410      1  
041 -   1901068      61.270      1  
042 -   1901018      60.550      1  
043 -   1901020      60.350      1  
044 -   1901011      60.300      1  
045 -   1901006      60.230      1  
046 -   1901037      60.200      1  
047 -   1901005      60.020      1  
048 -   1901056      59.980      1  
049 -   1901019      59.410      1  
050 -   1901099      59.080      1  
051 -   1901028      58.180      1  
052 -   1901016      58.170      1  
053 -   1901088      57.840      1  
054 -   1901063      57.650      1  
055 -   1901008      57.470      1  
056 -   1901001      57.470      1  
057 -   1901065      57.360      1  
058 -   1901083      56.950      1  
059 -   1901012      56.340      1  
060 -   1901040      56.270      1  
061 -   1901024      56.180      1  
062 -   1901081      55.330      1  
063 -   1901074      55.290      1  
064 -   1901072      54.950      1  
065 -   1901079      54.730      1  
066 -   1901002      54.300      1  
067 -   1901051      54.110      1  
068 -   1901080      53.800      1  
069 -   1901078      53.050      1  
070 -   1901046      51.210      1  
071 -   1901010      51.050      1  
072 -   1901030      50.960      1  
073 -   1901021      50.820      1  
074 -   1901084      50.660      1  
075 -   1901029      49.430      1  
076 -   1901109      48.660      1  
077 -   1901045      47.570      1  
078 -   1901103      47.540      1  
079 -   1901064      46.810      1  
080 -   1901026      44.720      1  
081 -   1901061      43.570      1  
082 -   1901062      42.770      1  
083 -   1901094      38.450      1  
084 -   1901069      38.370      1  
085 -   1901033      37.730      1  
086 -   1901082      36.920      1  
087 -   1901067      34.060      1  
088 -   1901105      28.970      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
089 -   1901090        52.050
090 -   1901013        51.480
091 -   1901022        51.360
092 -   1901014        50.610
093 -   1901087        50.370
094 -   1901097        49.870
095 -   1901043        48.600
096 -   1901017        47.120
097 -   1901047        46.910
098 -   1901003        43.240
099 -   1901089        42.260
100 -   1901086        38.950
101 -   1901091        38.130
102 -   1901107        37.520
103 -   1901075        34.260
104 -   1901093        33.720
105 -   1901100        32.520
106 -   1901108        30.390
107 -   1901104        29.300
108 -   1901070        26.770
109 -   1901036          6.330