Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2018/2019, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60 !
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2018
Termíny zkoušek: 1. termín 12. dubna 2018, jazykový test 13.dubna 2018
2. termín 16. dubna 2018, jazykový test 17.dubna 2018
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas bude jazykového testu bude upřesněn na pozvánce

Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče. Na přihlášce v části poznámka uchazeč označí jazyk, ze kterého bude psát test.
Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jednotný test - CERMAT
  maximálně 60 % bodů hodnocení.
 • Jazykový test.
  maximálně 30 % bodů hodnocení
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud na konci 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (CJL, MAT dohromady) a maximum bodového zisku (100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 • podíl bodů dosažených v jazykovém testu a maxima bodového zisku (50) násobený 30 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • podíl bodů dosažených v bonifikaci a maximálního bodového zisku (20) násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu, dále pak dosažené body z matematiky v jednotném (celostátním) testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu 30. dubna 2018 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) 30. dubna 2018
Hodnocení cizinců:
Ředitel školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 30. dubna 2018 do 11. května 2018
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 31. 1. 2018, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky.

Výsledky


Nyní je: 2018-09-20 10:43:02

Již odevzdáno celkem 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -               1        0.000    1
002 -               1        0.000    1
003 -               1        0.000    1
004 -   1801002      56.790    1
005 -   1801005      55.260    1
006 -   1801007      46.620    1
007 -   1801011      74.850    1
008 -   1801013      58.590    1
009 -   1801014      58.680    1
010 -   1801015      67.290    1
011 -   1801016      56.890    1
012 -   1801018      49.080    1
013 -   1801020      55.730    1
014 -   1801022      71.940    1
015 -   1801024      44.230    1
016 -   1801025      64.110    1
017 -   1801027      53.180    1
018 -   1801029      62.940    1
019 -   1801031      61.110    1
020 -   1801032      74.960    1
021 -   1801033      36.390    1
022 -   1801035      52.540    1
023 -   1801036      64.110    1
024 -   1801041      59.890    1
025 -   1801044      50.230    1
026 -   1801045      49.080    1
027 -   1801047      66.500    1
028 -   1801049      52.800    1
029 -   1801050      54.370    1
030 -   1801051      67.460    1
031 -   1801053      37.650    1
032 -   1801054      73.140    1
033 -   1801056      41.770    1
034 -   1801057      55.670    1
035 -   1801058      69.560    1
036 -   1801059      47.180    1
037 -   1801061      49.300    1
038 -   1801062      43.740    1
039 -   1801063      60.510    1
040 -   1801065      67.150    1
041 -   1801066      55.230    1
042 -   1801068      57.470    1
043 -   1801069      61.100    1
044 -   1801072      61.740    1
045 -   1801073      54.440    1
046 -   1801074      42.990    1
047 -   1801075      44.850    1
048 -   1801079      48.430    1
049 -   1801080      58.740    1
050 -   1801081      53.890    1
051 -   1801085      54.440    1
052 -   1801086      62.360    1
053 -   1801089      51.540    1
054 -   1801090      52.740    1
055 -   1801092      59.870    1
056 -   1801093      41.830    1
057 -   1801096      55.070    1
058 -   1801097      55.540    1
059 -   1801098      61.200    1
060 -   1801099      59.060    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   1801055      86.990      1  
002 -   1801088      81.530      1  
003 -   1801034      76.760      1  
004 -   1801008      75.260      1  
005 -   1801032      74.960      1  
006 -   1801011      74.850      1  
007 -   1801003      74.770      1  
008 -   1801071      73.300      1  
009 -   1801054      73.140      1  
010 -   1801052      72.260      1  
011 -   1801022      71.940      1  
012 -   1801042      71.660      1  
013 -   1801084      71.320      1  
014 -   1801038      70.650      1  
015 -   1801077      70.570      1  
016 -   1801048      70.190      1  
017 -   1801058      69.560      1  
018 -   1801019      69.180      1  
019 -   1801051      67.460      1  
020 -   1801010      67.300      1  
021 -   1801015      67.290      1  
022 -   1801065      67.150      1  
023 -   1801078      66.930      1  
024 -   1801037      66.930      1  
025 -   1801082      66.820      1  
026 -   1801047      66.500      1  
027 -   1801100      66.220      1  
028 -   1801039      64.620      1  
029 -   1801036      64.110      1  
030 -   1801025      64.110      1  
031 -   1801012      63.890      1  
032 -   1801001      63.700      1  
033 -   1801046      63.180      1  
034 -   1801064      63.140      1  
035 -   1801017      63.100      1  
036 -   1801029      62.940      1  
037 -   1801086      62.360      1  
038 -   1801072      61.740      1  
039 -   1801030      61.380      1  
040 -   1801098      61.200      1  
041 -   1801031      61.110      1  
042 -   1801069      61.100      1  
043 -   1801063      60.510      1  
044 -   1801041      59.890      1  
045 -   1801092      59.870      1  
046 -   1801099      59.060      1  
047 -   1801080      58.740      1  
048 -   1801014      58.680      1  
049 -   1801013      58.590      1  
050 -   1801006      58.490      1  
051 -   1801068      57.470      1  
052 -   1801016      56.890      1  
053 -   1801002      56.790      1  
054 -   1801101      56.580      1  
055 -   1801076      56.540      1  
056 -   1801021      56.500      1  
057 -   1801087      55.900      1  
058 -   1801009      55.740      1  
059 -   1801020      55.730      1  
060 -   1801057      55.670      1  
061 -   1801097      55.540      1  
062 -   1801005      55.260      1  
063 -   1801066      55.230      1  
064 -   1801096      55.070      1  
065 -   1801085      54.440      1  
066 -   1801073      54.440      1  
067 -   1801050      54.370      1  
068 -   1801081      53.890      1  
069 -   1801027      53.180      1  
070 -   1801049      52.800      1  
071 -   1801090      52.740      1  
072 -   1801035      52.540      1  
073 -   1801089      51.540      1  
074 -   1801044      50.230      1  
075 -   1801061      49.300      1  
076 -   1801045      49.080      1  
077 -   1801018      49.080      1  
078 -   1801079      48.430      1  
079 -   1801059      47.180      1  
080 -   1801007      46.620      1  
081 -   1801075      44.850      1  
082 -   1801024      44.230      1  
083 -   1801062      43.740      1  
084 -   1801074      42.990      1  
085 -   1801093      41.830      1  
086 -   1801056      41.770      1  
087 -   1801053      37.650      1  
088 -   1801033      36.390      1  
089 -               1        0.000      1  
090 -               1        0.000      1  
091 -               1        0.000      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
092 -   1801004        55.340
093 -   1801070        55.300
094 -   1801028        52.740
095 -   1801095        51.430
096 -   1801094        51.000
097 -   1801043        48.590
098 -   1801067        46.750
099 -   1801091        45.510
100 -   1801102        44.350
101 -   1801023        43.710
102 -   1801060        43.030
103 -   1801040        42.370
104 -     180102        41.270
105 -   1801083        39.470
106 -   1801103        35.640