Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2016/2017, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60 !
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2017
Termíny zkoušek: 1. termín 12. dubna 2017, jazykový test 18.dubna 2017
2. termín 19. dubna 2017, jazykový test 20.dubna 2017
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas bude jazykového testu bude upřesněn na pozvánce

Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče. Na přihlášce v části poznámka uchazeč označí jazyk, ze kterého bude psát test.
Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jednotný test - CERMAT
  maximálně 60 % bodů hodnocení.
 • Jazykový test.
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Prospěch ze základní školy - průměrný prospěch za 3 poslední klasifikační období.
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu 2. května 2017 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) 3. května 2017 v 7:00
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od bude upřesněno do bude upřesněno.
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

V Písku dne 1. 12. 2016, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky.

Výsledky


Nyní je: 2017-07-12 21:10:48

Již odevzdáno celkem 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je naplněna.
Zapsaní: (odevzdali zápis. lístek)
číslo | číslo jedn.| cel. body |ter.| 
001 -   1701001      74.240    1
002 -   1701003      58.280    1
003 -   1701005      52.340    1
004 -   1701006      77.540    1
005 -   1701008      54.930    1
006 -   1701009      65.260    1
007 -   1701012      62.940    1
008 -   1701014      63.710    1
009 -   1701015      62.250    1
010 -   1701016      56.660    1
011 -   1701017      54.590    1
012 -   1701018      70.260    1
013 -   1701021      56.990    1
014 -   1701023      68.780    1
015 -   1701024      60.290    1
016 -   1701026      52.510    1
017 -   1701027      64.060    1
018 -   1701028      59.750    1
019 -   1701029      64.570    1
020 -   1701030      59.150    1
021 -   1701032      72.130    1
022 -   1701035      50.920    1
023 -   1701037      62.840    1
024 -   1701038      63.690    1
025 -   1701039      54.500    1
026 -   1701041      61.860    1
027 -   1701042      56.960    1
028 -   1701043      61.390    1
029 -   1701044      72.360    1
030 -   1701045      64.790    1
031 -   1701051      85.180    1
032 -   1701052      58.510    1
033 -   1701053      57.410    1
034 -   1701054      59.940    1
035 -   1701056      67.410    1
036 -   1701057      66.470    1
037 -   1701058      49.290    1
038 -   1701059      58.150    1
039 -   1701061      63.250    1
040 -   1701062      53.180    1
041 -   1701063      67.270    1
042 -   1701068      70.460    1
043 -   1701069      66.530    1
044 -   1701070      45.410    1
045 -   1701074      52.930    1
046 -   1701075      47.860    1
047 -   1701078      63.440    1
048 -   1701079      45.380    1
049 -   1701082      54.550    1
050 -   1701084      70.040    1
051 -   1701085      49.920    1
052 -   1701089      64.000    1
053 -   1701090      54.180    1
054 -   1701094      58.630    1
055 -   1701095      60.440    1
056 -   1701096      66.090    1
057 -   1701098      69.210    1
058 -   1701100      66.160    1
059 -   1701101      53.650    1
060 -   1701103      54.150    1
Přijatí:
číslo | číslo jedn.|cel. body|termín  
001 -   1701051      85.180      1  
002 -   1701007      81.730      1  
003 -   1701031      81.360      1  
004 -   1701066      80.060      1  
005 -   1701102      79.260      1  
006 -   1701006      77.540      1  
007 -   1701087      76.100      1  
008 -   1701091      75.000      1  
009 -   1701049      74.580      1  
010 -   1701099      74.500      1  
011 -   1701001      74.240      1  
012 -   1701060      72.830      1  
013 -   1701044      72.360      1  
014 -   1701032      72.130      1  
015 -   1701068      70.460      1  
016 -   1701018      70.260      1  
017 -   1701084      70.040      1  
018 -   1701086      69.860      1  
019 -   1701106      69.420      1  
020 -   1701098      69.210      1  
021 -   1701023      68.780      1  
022 -   1701056      67.410      1  
023 -   1701048      67.410      1  
024 -   1701063      67.270      1  
025 -   1701069      66.530      1  
026 -   1701057      66.470      1  
027 -   1701100      66.160      1  
028 -   1701096      66.090      1  
029 -   1701009      65.260      1  
030 -   1701045      64.790      1  
031 -   1701029      64.570      1  
032 -   1701064      64.070      1  
033 -   1701027      64.060      1  
034 -   1701089      64.000      1  
035 -   1701014      63.710      1  
036 -   1701038      63.690      1  
037 -   1701078      63.440      1  
038 -   1701020      63.290      1  
039 -   1701061      63.250      1  
040 -   1701012      62.940      1  
041 -   1701037      62.840      1  
042 -   1701015      62.250      1  
043 -   1701013      62.010      1  
044 -   1701041      61.860      1  
045 -   1701025      61.710      1  
046 -   1701065      61.630      1  
047 -   1701043      61.390      1  
048 -   1701010      61.300      1  
049 -   1701073      60.490      1  
050 -   1701095      60.440      1  
051 -   1701024      60.290      1  
052 -   1701054      59.940      1  
053 -   1701033      59.930      1  
054 -   1701028      59.750      1  
055 -   1701030      59.150      1  
056 -   1701094      58.630      1  
057 -   1701052      58.510      1  
058 -   1701003      58.280      1  
059 -   1701059      58.150      1  
060 -   1701104      58.140      1  
Nepřijatí:
číslo | číslo jedn.  | cel. body
061 -   1701088        57.840
062 -   1701067        57.540
063 -   1701053        57.410
064 -   1701021        56.990
065 -   1701042        56.960
066 -   1701092        56.740
067 -   1701016        56.660
068 -   1701004        56.110
069 -   1701008        54.930
070 -   1701017        54.590
071 -   1701082        54.550
072 -   1701039        54.500
073 -   1701090        54.180
074 -   1701103        54.150
075 -   1701080        53.920
076 -   1701022        53.900
077 -   1701101        53.650
078 -   1701062        53.180
079 -   1701074        52.930
080 -   1701026        52.510
081 -   1701005        52.340
082 -   1701093        51.180
083 -   1701035        50.920
084 -   1701085        49.920
085 -   1701036        49.730
086 -   1701055        49.580
087 -   1701058        49.290
088 -   1701076        48.390
089 -   1701077        48.030
090 -   1701075        47.860
091 -   1701070        45.410
092 -   1701079        45.380
093 -   1701105        44.540
094 -   1701019        44.370
095 -   1701047        44.240
096 -   1701083        43.650
097 -   1701072        41.910
098 -   1701011        40.490
099 -   1701046        39.980
100 -   1701071        39.790
101 -   1701097        39.260
102 -   1701034        38.950
103 -   1701081        38.850
104 -   1701040        38.510
105 -   1701002        38.480
106 -   1701050        35.310