Přijímací řízení

Cvičné testy


Informace

Školní rok 2019/2020, 1. ročník studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie,
počet přijímaných žáků:  60 !
Termín podání přihlášek: 1 . kolo do 1. března 2019
Termíny zkoušek: 1. termín 12.4.2019, jazykový test 16.4.2019
2. termín 15.4.2019, jazykový test 17.4.2019
vždy v budově školy – Čelakovského 200, čas jazykového testu bude upřesněn na pozvánce

Předmětem zkoušky bude jednotný test z předmětu Český jazyk a literatura + Matematika (CERMAT) a dále test z cizího jazyka – angličtina nebo němčina dle volby uchazeče. Na přihlášce v části poznámka uchazeč označí jazyk, ze kterého bude psát test.
Kritéria hodnocení
pro přijetí ke studiu:
Ke studiu bude přijato 60 uchazečů s vyšším počtem dosažených bodů.
 • Jednotný test - CERMAT
  maximálně 60 % bodů hodnocení.
 • Jazykový test.
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Prospěch na ZŠ
  maximálně 15 % bodů hodnocení
 • Bonifikace.
  maximálně 10 % bodů hodnocení
  Za umístění v krajských a okresních kolech olympiády (za nejlepší umístění), za Cambridgské zkoušky YLE (A2)nebo ÖSD (A2).
  Za každé umístění na 1. – 3. místě v okresním, krajském či republikovém kole vědomostní soutěže či olympiády získá uchazeč 5 bodů , za úspěšné složení jazykové zkoušky (úroveň A2) 10 bodů. Maximální počet započtených bodů je 20.
  Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ k přihlášce, popř. v den konání přijímací zkoušky.
 • Žák nemůže být přijat, pokud na konci 8. ročníku, nebo v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ byl hodnocen známkou nedostatečný z některého z předmětů CJL, MAT či cizí jazyk.
Výpočet bodů Celkový počet bodů dosažený v přijímacím řízení bude vypočítán jako součet následujících částí:
 • podíl bodů dosažených při jednotné přijímací zkoušce (CJL, MAT dohromady) a maximum bodového zisku (100) násobený 60 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 • podíl bodů dosažených v jazykovém testu a maxima bodového zisku (50) násobený 15 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa
 • lineární přepočet průměrného prospěchu za tři poslední úplná pololetí (průměr 1 = 15 bodů, průměr 2,5 a vyšší = 0 bodů)
 • podíl bodů dosažených v bonifikaci a maximálního bodového zisku (20) násobený 10 a zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Pořadí uchazečů se stanoví podle dosaženého celkového počtu bodů (řazeno do nejvyššího k nejnižšímu).Pokud dojde při hodnocení zájemců o studium k rovnosti bodů, rozhoduje o umístění dosažené body z jazykového testu, dále pak dosažené body z matematiky v jednotném (celostátním) testu.
Počet přijatých uchazečů dle pořadí dosažených bodů: 60 .
Možnost nahlédnutí testu 30. dubna 2019 v budově školy.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v listinné podobě na dveřích hlavního vchodu do budovy (z Čelakovského ulice) 30.4.2019
Hodnocení cizinců:
Ředitel školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení
Nepřijatí žáci:
Nepřijatí žáci nebo jejich zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí v termínu od 30.4.2019 do 11. května 2019
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí a je adresováno řediteli školy, který vydal rozhodnutí. Ten, pokud o odvolání sám nerozhodne, postoupí je k rozhodnutí odvolacímu orgánu, tj. OŠMT KÚ v Českých Budějovicích. Odvolání musí podle §82 odst. 2 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.
Přijatí žáci:
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.
Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl studovat na Obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uplatnit uchazeč jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
Další kola přijímacího řízení:
V souladu s § 60 f školského zákona může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud se v prvním kole nenaplnil stanovený počet přijímaných uchazečů.
V dalších kolech přijímacího řízení se pořadí stanoví za stejných podmínek jako v prvním kole.

V Písku dne 31. 1. 2019, Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., ředitel


Velmi doporučujeme využít evidenční systém základní školy k vytištění přihlášky. QR kód na přihlášce výrazně urychluje zpracování a zamezuje chybám.
Aktuálně přihlášení uchazeči + termín jazykového testu.
uchazeč - č.j. - term. st. - term. jazyk -  místnost
001 - 1901001 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
002 - 1901002 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
003 - 1901003 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
004 - 1901004 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
005 - 1901005 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
006 - 1901006 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
007 - 1901007 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
008 - 1901008 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
009 - 1901009 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
010 - 1901010 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
011 - 1901011 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
012 - 1901012 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
013 - 1901013 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
014 - 1901014 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
015 - 1901015 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
016 - 1901016 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
017 - 1901017 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
018 - 1901018 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
019 - 1901019 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
020 - 1901020 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
021 - 1901021 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
022 - 1901022 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
023 - 1901023 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
024 - 1901024 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
025 - 1901025 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
026 - 1901026 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
027 - 1901027 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
028 - 1901028 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
029 - 1901029 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
030 - 1901030 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
031 - 1901031 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
032 - 1901032 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
033 - 1901033 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
034 - 1901034 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
035 - 1901035 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
036 - 1901036 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
037 - 1901037 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
038 - 1901038 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
039 - 1901039 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
040 - 1901040 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
041 - 1901041 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
042 - 1901042 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
043 - 1901043 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
044 - 1901044 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
045 - 1901045 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
046 - 1901046 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
047 - 1901047 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
048 - 1901048 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
049 - 1901049 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
050 - 1901050 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
051 - 1901051 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
052 - 1901052 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
053 - 1901053 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
054 - 1901054 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
055 - 1901055 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
056 - 1901056 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
057 - 1901057 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
058 - 1901058 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
059 - 1901059 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
060 - 1901060 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
061 - 1901061 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
062 - 1901062 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
063 - 1901063 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
064 - 1901064 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
065 - 1901065 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
066 - 1901066 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
067 - 1901067 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
068 - 1901068 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
069 - 1901069 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
070 - 1901070 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
071 - 1901071 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
072 - 1901072 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
073 - 1901073 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
074 - 1901074 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
075 - 1901075 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
076 - 1901076 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
077 - 1901077 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
078 - 1901078 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
079 - 1901079 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
080 - 1901080 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
081 - 1901081 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
082 - 1901082 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
083 - 1901083 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
084 - 1901084 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 11:00
085 - 1901085 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
086 - 1901086 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
087 - 1901087 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
088 - 1901088 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
089 - 1901089 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
090 - 1901090 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
091 - 1901091 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
092 - 1901092 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
093 - 1901093 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
094 - 1901094 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
095 - 1901095 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
096 - 1901096 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
097 - 1901097 - 12.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
098 - 1901098 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
099 - 1901099 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
100 - 1901100 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
101 - 1901101 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
102 - 1901102 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
103 - 1901103 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00
104 - 1901104 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
105 - 1901105 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 6 v 10:00
106 - 1901106 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
107 - 1901107 - 15.4.2019 - 17.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 09:00
108 - 1901108 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 1 v 10:00
109 - 1901109 - 12.4.2019 - 16.4.2019 - 2. poschodí, uč. č. 5 v 09:00

Nyní je: 2019-03-22 20:42:27
Je příliš brzo, výsledky budou až 2019-04-30 07:30:00