Ohlédnutí za Vánocemi na OA

8.1.2016

Pavel Sekyrka

I v letošním roce jsme slavili Vánoce na naší škole velkolepým způsobem. Kromě již zaběhnuté tradice, kdy první ročníky tvoří adventní věnec a zdobí vánoční strom, následuje beseda s „vánočním“ hostem. Tím se stala letos herečka Veronika Freimanová, rozhovor s ní vyšel v Deníku dne 19. Prosince 2015. Besedovat s námi nejen o Vánocích přijela 9.prosince. Dvacátého druhého prosince jsme se poté celá škola odebrali do chrámu Narození Panny Marie. Zde pro nás připravil vánoční koncert a recitaci za tím účelem sestavený sbor pod vedením paní kolegyně Marty Frišmanové. Zážitek to byl úžasný. Ředitel školy poděkoval po bilančním slovu vikáři Římskokatolické farnosti Písek, P. Mgr. Janu Doležalovi, který poskytl pro nácviky a pro besídku škole chrámový prostor. Tímto jsme se také oficiálně loučili s Morgan, naší australskou studentkou, která u nás pobývala rok a zpívala v kostele jednu sloku „Tiché noci“ v češtině a jednu ve své rodné řeči. Poté všichni vykročili na farní dvůr, kam dorazil s várnicemi horkého nealkoholického punče pan zástupce Kostohryz. Následovalo postání a popovídání. Posilněni punčem, slovem a přáními se všichni v pokoji odebrali na Vánoce. Velký dík za krásnou vánoční atmosféru patří paní kolegyni Martě Frišmanové a celému jejímu sboru, dále panu zástupci, Ing. Josefu Kostohryzovi, který z vlastních prostředků uvařil obětavě punč pro celou školu. Další díky patří paní vedoucí školní jídelny paní Miloslavě Schmidtové za spolupráci při přípravě punče. Nemalý dík patří vikáři Římskokatolické farnosti Písek, P. Mgr. Janu Doležalovi, který škole vyčlenil chrámový prostor a dvůr fary. Poslední díky patří p. Aloisi Němcovi, kostelníkovi, který pořídil pro studenty krásnou fotodokumentaci.